ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 51-55 of 86 results.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
หนังสือ มท 0810.5 ว109 ลว 15 มค 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
มท.0808.2 ว0444 ลว 24 มค 61 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
หนังสือ มท.0810.3 ว0357 ลว 19 มค 61 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อปท.