ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 66-70 of 86 results.
มท 0808.2/ว 1555 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
มท 0810.2/ว 600 ลว 29 มค 2560 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น