ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 56-60 of 86 results.
หนังสือ มท 0808.2 ว7272 ลว 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้เงินสะสมของ อปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท.
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ม.ค.2561
ที่ มท 0808.2 ว7271 ลงวันที่ 26 ธค.2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ของ อปท. พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ของ สตง. ปี 2560