ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 526
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลประจำหมู่บ้าน บริเวณบ่อน้ำบาดาลเขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2565
จ้างงานไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งโคมไฟถนน LED 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชนิดติดตั้งบนเสาไฟฟ้า จำนวน 38 ชุด บริเวณบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2565
จ้างโครงการงานไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งโคมไฟถนน LED 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชนิดติดตั้งบนเสาไฟฟ้า จำนวน 180 ชุด บริเวณบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2565
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง28 เมษายน 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 เมษายน 2565
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 เมษายน 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 เมตร บริเวณถนนสายบ้านหนองจอก-หนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 เมตร บริเวณถนนซอยหลังโรงเรียนหนองปลวก หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางทองเหมาะ เฉยศรีเพชร (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 เมตร บริเวณถนนสายบ้านหนองจอก-หนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2565