ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 661
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาบริการลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้่ยน18 พฤษภาคม 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน18 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2566