ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 526
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุการแพทย์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 (ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 เมตร บริเวณถนนสายบ้านหนองจอก-หนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดให้แก่สุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชากุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาวี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤษภาคม 2565
จ้างก่อสร้างโครงการงานไฟฟ้าส่องสว่าง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2564 (รหัส 07020022) บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 4, 5, 6, ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีคัดเลือก5 พฤษภาคม 2565
ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2565