ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 661
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างห้องพัสดุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังประปาหมู่บ้าน นายเอี่ยม หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑๒๐ x ๓๐๐ เซนติเมตร โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพัฒนาผู้สูงวัยเยาวชนกลุ่มสตรี และผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2566