ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 533
หัวข้อวันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-010 สายซอยริมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน19 ตุลาคม 2565
โครงการเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-011 สายบ้านหนองจอก - บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน19 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2565
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2565
ซื้อวัสดุจราจร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2565