ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 526
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2565
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2565
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256625 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมีกพิมพ์ (ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกของเหลว (น้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๙๓ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565