ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 533
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 กันยายน 2565
โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256614 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 กันยายน 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกของเหลว (น้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๙๓ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอสที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2565
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอสที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน14 สิงหาคม 2565
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้่ยน14 สิงหาคม 2565
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังบ้านนายวัลลพ แป้นเขียว หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2565