ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 589
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้่ยน18 พฤษภาคม 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน18 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2566