ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 825
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอกนิกส์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2567
จ้างดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2567
เช่าอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ฯ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประสัมพันธ์ ตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2567