ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 589
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังบ้านนางนกแก้ว ปราดเปรียว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกของเหลว (น้ำ) หมายเลขทะเบียน 82- 1493 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 2159 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566 (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566