ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 744
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ธันวาคม 2566
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำหมู่บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ป้ายบอกเส้นทาง) โครงเหล็ก เสาเหล็ก พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2566
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบริการสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๗๖๑ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ.๑๓๔๔ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤศจิกายน 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังบ้านนางนิ่ม โพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2566