ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 731 ถึง 740 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการคัดแยกขยะ พิทักษ์ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการให้ความรู้ต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าประจำปี 2563 องค์การบริหารสวนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม ตามโครงการให้ความรู้ต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าประจำปี 2563 องค์การบริหารสวนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2563
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4-5 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเอ-ดริน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2563
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเอ-ดริน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน8 กันยายน 2563
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเอ-ดริน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน8 กันยายน 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (เดือนกันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2563