ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 721 ถึง 730 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที โรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2563
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน30 กันยายน 2563
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และโรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน30 กันยายน 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมให้ความรู้ การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2563