ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 29 ตุลาคม 2563 งบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 12 ตุลาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 ตุลาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2563 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 1)
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2563 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4)
 ประเภท : งบทดลอง 3 กันยายน 2563 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563
 ประเภท : งบทดลอง 4 สิงหาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 กรกฎาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบทดลอง 3 กรกฎาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 กรกฎาคม 2563 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 3)