ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 4 กุมภาพันธ์ 2564 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 มกราคม 2564 รายงานรับ-จ่ายเงินคงเหลือ ประจำไตรมาส 1
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1
 ประเภท : งบทดลอง 5 มกราคม 2564 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
 ประเภท : งบทดลอง 3 พฤศจิกายน 2563 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
 ประเภท : งบทดลอง 2 พฤศจิกายน 2563 งบทดลอง พ.ย.63
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 29 ตุลาคม 2563 งบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 12 ตุลาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 ตุลาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2563 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 1)