ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 3 พฤษภาคม 2564 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภท : งบทดลอง 3 พฤษภาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
 ประเภท : งบทดลอง 2 เมษายน 2564 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 เมษายน 2564 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 เมษายน 2564 รายงานการรับ - จ่ายประจำไตรมาสที่ 2
 ประเภท : งบทรัพย์สิน 11 มีนาคม 2564 ส่งรายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 ประเภท : งบทดลอง 1 มีนาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : งบทดลอง 4 กุมภาพันธ์ 2564 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 มกราคม 2564 รายงานรับ-จ่ายเงินคงเหลือ ประจำไตรมาส 1
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1