ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 661
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว นายสมทรัพย์ เชื้่อน่วม หมู่ที่ ๔ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่่อาศัย ให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว นายพิภพ ยมเสน อาศัยอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลแก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่่อาศัย ให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว นายพิภพ ยมเสน อาศัยอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลแก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกของเหลว (น้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๙๓ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ -๖๐-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิงและกู้ภัย ยี่ห้อ BENZ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๒๖๖ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ นายสมทรัพย์ เชื้่อน่วม ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หมู่ที่ ๔ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566