ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 5 มกราคม 2565 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธ.ค.2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 16 ธันวาคม 2564 งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี 2564
 ประเภท : งบทดลอง 2 ธันวาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 ประเภท : งบทดลอง 2 พฤศจิกายน 2564 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 ตุลาคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4
 ประเภท : งบทดลอง 2 กันยายน 2564 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
 ประเภท : งบทดลอง 2 สิงหาคม 2564 รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2564 รายงานการรับ - จ่ายประจำไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบทดลอง 1 กรกฎาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564