ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 2 กันยายน 2564 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
 ประเภท : งบทดลอง 2 สิงหาคม 2564 รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2564 รายงานการรับ - จ่ายประจำไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบทดลอง 1 กรกฎาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 มิถุนายน 2564 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภท : งบทดลอง 2 มิถุนายน 2564 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 พฤษภาคม 2564 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภท : งบทดลอง 3 พฤษภาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
 ประเภท : งบทดลอง 2 เมษายน 2564 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564