ข่าวการเงิน

 ประเภท :  9 พฤษภาคม 2565 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน เมษายน 2565
 ประเภท : งบทดลอง 2 พฤษภาคม 2565 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565
 ประเภท :  29 เมษายน 2565 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
 ประเภท :  1 เมษายน 2565 รายงานผลดำเนินการไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
 ประเภท : งบทดลอง 1 เมษายน 2565 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มี.ค.2565
 ประเภท :  4 มีนาคม 2565 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : งบทดลอง 4 มีนาคม 2565 งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : งบทดลอง 4 กุมภาพันธ์ 2565 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ม.ค.2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตรวจสอบ (สตง.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2565 รายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64- ธ.ค.64)