ข่าวการเงิน

 ประเภท :  4 มีนาคม 2565 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : งบทดลอง 4 มีนาคม 2565 งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : งบทดลอง 4 กุมภาพันธ์ 2565 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ม.ค.2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตรวจสอบ (สตง.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2565 รายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64- ธ.ค.64)
 ประเภท : งบทดลอง 5 มกราคม 2565 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธ.ค.2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 16 ธันวาคม 2564 งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี 2564
 ประเภท : งบทดลอง 2 ธันวาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 ประเภท : งบทดลอง 2 พฤศจิกายน 2564 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 ตุลาคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4