ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 4 ธันวาคม 2566 งบทดลอง ประจำเดือน พ.ย.2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 พฤศจิกายน 2566 งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบทดลอง 16 พฤศจิกายน 2566 งบทดลอง ประจำเดือน ต.ค.2566
 ประเภท :  6 ตุลาคม 2566 รายงานผลดำเนินการไตรมาสที่ 4 (ุกรกฎาคม - กันยายน 2566)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ตุลาคม 2566 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ก.ย.2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กันยายน 2566 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ส.ค.2566
 ประเภท :  4 สิงหาคม 2566 รายงานผลดำเนินการไตรมาสที่ 3 (ุเมษายน - มิถุนายน 2566)
 ประเภท : งบทดลอง 4 สิงหาคม 2566 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม.2566
 ประเภท : งบทดลอง 4 กรกฎาคม 2566 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566
 ประเภท :  10 พฤษภาคม 2566 รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนสุขภาพตำบล อบต.แก่งเสี้ยน