ข่าวการเงิน

 ประเภท :  4 สิงหาคม 2566 รายงานผลดำเนินการไตรมาสที่ 3 (ุเมษายน - มิถุนายน 2566)
 ประเภท : งบทดลอง 4 สิงหาคม 2566 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม.2566
 ประเภท : งบทดลอง 4 กรกฎาคม 2566 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566
 ประเภท :  10 พฤษภาคม 2566 รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนสุขภาพตำบล อบต.แก่งเสี้ยน
 ประเภท : งบทดลอง 2 พฤษภาคม 2566 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 20 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 มีนาคม 2566 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ก.พ.2566
 ประเภท :  28 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานตรวจสอบ (สตง.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 กุมภาพันธ์ 2566 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ม.ค.2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2566 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธ.ค.2565