ข่าวการเงิน

 ประเภท :  28 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานตรวจสอบ (สตง.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 กุมภาพันธ์ 2566 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ม.ค.2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2566 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธ.ค.2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 มกราคม 2566 รายงานผลดำเนินการไตรมาสที่ 1 (ุตุลาคม - ธันวาคม 2565)
 ประเภท :  29 พฤศจิกายน 2565 รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของ อปท.
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤศจิกายน 2565 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ต.ค.2565
 ประเภท :  18 ตุลาคม 2565 รายงานการรับ-จ่ายเงินและคงเหลือประจำไตรมาสที่ 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 ตุลาคม 2565 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน กันยายน 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 ตุลาคม 2565 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
 ประเภท : งบทดลอง 1 กันยายน 2565 งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565